Επικαιρότητα

Συμφωνία για τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (‘ELA’)

Στις 19 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η συμφωνία που διέπει τη λειτουργία του μηχανισμού παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (“Emergency Liquidity Assistance”, ‘ELA’) από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος σε φερέγγυα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ με νόμισμα το ευρώ.

ELA Agreement