Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4474/2017 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»

Στις 7 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 80) ο Νόμος 4474/2017, με τα άρθρα 1-6 του οποίου ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2011/16/ΕΕ «όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας».

Νόμος 4474/2017