Επικαιρότητα

Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 6 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1940) η υπ’ αριθμ. 18 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) με τίτλο: «Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (Α' 84), όπως ισχύει».

ΦΕΚ Β’ 1940/06.06.2017