Επικαιρότητα

Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»

Στις 26 Μαΐου 2017 κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2011/16/ΕΕ «όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας».

Σχέδιο Νόμου