Επικαιρότητα

Έκθεση του FSB και της CGFS για τις πιστώσεις μέσω fintech εταιρειών

Στις 22 Μαΐου 2017, η Επιτροπή για το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (CGFS) και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσαν κοινή έκθεση για τις πιστώσεις που χορηγούνται μέσω “FinTech” εταιρειών, γνωστές ως “FinTech Credit”. Ως “FinTech Credit” νοούνται οι πιστώσεις που χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (π.χ. “peer to peer lending”), οι οποίες τελούν υπό τη διαχείριση “FinTech” εταιρειών. Μέσω των ηλεκτρονικών αυτών πλατφορμών καθίσταται ευχερής η χορήγηση πιστώσεων, μεταξύ άλλων, σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στην εν λόγω έκθεση εξετάζεται:

  • η διάρθρωση της εν λόγω αγοράς,
  • τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ των μελών του FSB και της CGFS, και
  • οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν αναφορικά με τη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη λειτουργία τέτοιων ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Έκθεση της CGFS και του FSB