Επικαιρότητα

Σχέδιο συστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους»

Στις 18 Μαΐου 2017, η EBA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο συστάσεων (“recommendations”) σχετικά με την ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων (“outsourcing”) των ιδρυμάτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους» (“cloud service providers”). Οι συστάσεις απευθύνονται σε πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου συστάσεων, το οποίο συμπληρώνει τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για θέματα “outsourcing” της «Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών» (“Committee of the European Banking Supervisors”, ‘CEBS’), είναι ο καθορισμός των εποπτικών απαιτήσεων και διαδικασιών που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα όταν αναθέτουν λειτουργικές τους δραστηριότητες σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους».

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 18 Αυγούστου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των συστάσεων.

EBA Draft Recommendations