Επικαιρότητα

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR)

Στις 4 Μαΐου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση Κανονισμού για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR). Η πρόταση αναθεώρησης συνοδεύεται από τη δημοσίευση σχετικής Ανακοίνωσης με τίτλο: «Responding to challenges for critical financial market infrastructures and further developing the Capital Markets Union, στην οποία αναφέρεται ότι η Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει τον Ιούνιο 2017 περαιτέρω προτάσεις αναθεώρησης του ισχύοντος πλαισίου του EMIR με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της ενίσχυσης της ασφάλειας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που θεωρούνται συστημικής σημασίας, αλλά και την υποστήριξη και εμβάθυνση της πρωτοβουλίας για την ένωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών (CMU).

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις αναθεώρησης που ήδη δημοσιεύτηκαν, οι κυριότερες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι καθίστανται επιλέξιμοι για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν την παροχή ασφαλειών,
  • την ενίσχυση των προϋποθέσεων διαφάνειας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους,
  • την ελάφρυνση της υποχρέωσης υποβολής αναφορών,
  • την ενίσχυση των υποχρεώσεων για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

Το κείμενο της πρότασης είναι διαθέσιμο εδώ
και το Παράρτημα εδώ,
ενώ το κείμενο της Ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο εδώ.