Επικαιρότητα

Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 28 Απριλίου 2017, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1489) η υπ’ αριθμ. 16 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15/16.12.2016 Απόφασης της ΕΕΤΣ αναφορικά με τον καθορισμό του μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015, όπως ισχύει».

ΦΕΚ Β’ 1489/28.04.2017