Επικαιρότητα

Νέα έκδοση προτύπου του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών

Τον Μάρτιο του 2017 ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε αναθεωρημένη έκδοση του Διεθνούς Προτύπου για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, το οποίο τροποποιείται σε σχέση με την προγενέστερη έκδοση του 2014 ως προς το σκέλος που αφορά τον Οδηγό Χρήστη του μορφοτύπου του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (Common Reporting Standard - CRS).

Στην αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνονται, επίσης, πρόσθετες τεχνικές οδηγίες ως προς τη διαχείριση διορθώσεων (corrections) και ακυρώσεων (cancellations) του μορφοτύπου, καθώς και αναθεωρημένα και λεπτομερή παραδείγματα διορθώσεων. Τα υπόλοιπα μέρη του εν λόγω Διεθνούς Προτύπου παραμένουν ως είχαν στην αρχική του έκδοση (Ιούλιος 2014).

OECD CRS Updated Edition