Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4465/2017 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (“Payment Accounts Directive”, ‘PAD’)

Στις 4 Απριλίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 47) ο Νόμος 4465/2017, με τα άρθρα 1-26 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/92/ΕΕ «για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς με βασικά χαρακτηριστικά» (‘PAD’).

Νόμος 4465/2017