Επικαιρότητα

Αναθεωρημένο υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την υποβολή αναφορών για τις καταθέσεις που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σε συνέχεια της εισβολής στην Ουκρανία

Στις 22 Μαΐου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε αναθεωρημένο υπόδειγμα για την υποβολή αναφορών για τις καταθέσεις που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σε συνέχεια της εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 5(ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 και το άρθρο 1(κστ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006.

Το εν λόγω υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εθελοντική βάση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν και αυτό το υπόδειγμα δεν αποτελεί μέρος του πλαισίου εποπτικής αναφοράς της ‘ΕΒΑ’, βασίζεται σε έννοιες που είναι γνωστές στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Αναθεωρημένο υπόδειγμα