Επικαιρότητα

Δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)»

Στις 19 Μαΐου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3399) η υπ’ αριθμ. 24596 ΕΞ 2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό αυτής,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εξειδίκευση  στοιχείων επικοινωνίας φυσικού προσώπου,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης και ενημέρωσης των στοιχείων επικοινωνίας από το φυσικό πρόσωπο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr),
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ηλεκτρονική δήλωση και την επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επιβεβαίωση κατοχής αριθμού κινητού τηλεφώνου από πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή ίδρυμα πληρωμών,
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επιβεβαίωση κατοχής αριθμού κινητού τηλεφώνου από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας,
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση για επιβεβαίωση κατοχής αριθμού κινητού τηλεφώνου,
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την τήρηση αρχείου εξ’ αποστάσεως ταυτοποίησης,
 • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας,
 • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταχώριση και ενημέρωση με αυτοπρόσωπη παρουσία των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων μέσω των Κ.Ε.Π.,
 • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης με αυτοπρόσωπη παρουσία του αριθμού κινητής τηλεφωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.,
 • στο άρθρο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης με αυτοπρόσωπη παρουσία λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.,
 • στο άρθρο 15 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταχώριση και ενημέρωση με εκπροσώπηση των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων μέσω των Κ.Ε.Π.,
 • στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης μέσω δικαστικού συμπαραστάτη του αριθμού κινητής τηλεφωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.,
 • στο άρθρο 17 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας στο Ε.Μ.Επ. ανήλικου φυσικού προσώπου με αναπηρία από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.,
 • στο άρθρο 18 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης με εκπροσώπηση λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.,
 • στο άρθρο 19 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εγγραφή κινητής έξυπνης συσκευής (“smart device”),
 • στο άρθρο 20 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις διαδικτυακές υπηρεσίες αιτήματος εκχώρησης συναίνεσης και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω του «gov.gr Authenticator»,
 • στο άρθρο 21 περιλαμβάνονται διατάξεις για την τήρηση Δεδομένων Χρήσης της ειδικής εφαρμογής «gov.gr Authenticator»,
 • στο άρθρο 22 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία του «Κέντρου Ειδοποιήσεων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας»,
 • στο άρθρο 23 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των υπαλλήλων των φορέων του Δημόσιου Τομέα,
 • στο άρθρο 24 περιλαμβάνονται διατάξεις για Αποστολή ατομικής ειδοποίησης σε φυσικό πρόσωπο μέσω του «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων»,
 • στο άρθρο 25 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποστολή μαζικής ειδοποίησης σε φυσικά πρόσωπα μέσω του «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων»,
 • στο άρθρο 26 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αναζήτηση ιστορικού αποστολών ειδοποιήσεων,
 • στο άρθρο 27 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικτυακή υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων»,
 • στο άρθρο 28 περιλαμβάνονται διατάξεις για την Εμφάνιση / διάθεση των απεσταλμένων ειδοποιήσεων μέσω του «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων»,
 • στο άρθρο 29 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους υπεύθυνους επεξεργασίας,
 • στο άρθρο 30 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εκτέλεση επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 • στο άρθρο 31 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις εκτελούντων την επεξεργασία,
 • στο άρθρο 32 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή των ιδρυμάτων πληρωμής για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • στο άρθρο 33 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λήψη μέτρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Κ.Ε.Π.,
 • στο άρθρο 34 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • στο άρθρο 35 περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις, και
 • στο άρθρο 36 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 19 Μαΐου 2023).

ΦΕΚ Β’ 3399/19.5.2023