Επικαιρότητα

Κατάθεση προς ψήφιση σχεδίου Νόμου «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»

Στις 15 Μαρτίου 2023, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου, στα άρθρα 30, 33, 39, 40, 41, 42, 62 περιλαμβάνονται - αντίστοιχα - διατάξεις για:

  • την εφαρμογή κινήτρων ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και για το 2023 με παράλληλη τροποποίηση άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.,
  • την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2023 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας με παράλληλη τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου 36 του Νόμου 2093/1992,
  • τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (“card acquiring”) έναντι της ΑΑΔΕ με παράλληλη προσθήκη νέας παρ. 3β στο άρθρο 15 του Κ.Φ.Ε.,
  • τις κυρώσεις στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων και πληροφοριών για συναλλαγές που εκτελούν με παράλληλη προσθήκη νέου άρθρου 54Ι στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • την υποχρέωση διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (“EFT-POS”) με τη Φορολογική Διοίκηση με παράλληλη προσθήκη νέου άρθρου 15Β στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • τις κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (“EFT-POS”) με τη Φορολογική Διοίκηση με παράλληλη προσθήκη νέου άρθρου 54Θ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και
  • το Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού (“TARGET-GR”) με παράλληλη τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2789/2000.

Σχέδιο Νόμου