Επικαιρότητα

Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα το γ’ τρίμηνο του 2022

Στις 11 Ιανουαρίου 2023, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα το γ’ τρίμηνο του 2022. Η δημοσίευση της ΕΚΤ είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  • Γενικά στατιστικά στοιχεία,
  • Διάρθρωση ισολογισμού και κερδοφορία,
  • Κεφαλαιακή επάρκεια και μόχλευση,
  • Ποιότητα στοιχείων ενεργητικού (NPLs),
  • Χρηματοδότηση, και
  • Ρευστότητα.

Παρουσίαση ΕΚΤ

Δελτίο τύπου ΕΚΤ