Επικαιρότητα

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών - Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ»

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6993) η υπ’ αριθμ. 1190/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιούνται τα άρθρα 3 («Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS)»), 4 («Έναρξη ισχύος») και το Παράρτημα της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 1098/13.7.2022 Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3940/25.7.2022).

ΦΕΚ Β’ 6993/31.12.2022