Επικαιρότητα

Καθορισμός πρόσθετων στοιχείων δημόσιων εγγράφων, που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του Νόμου 4954/2022 (“Gov-GR Wallet”)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6991) η υπ’ αριθμ. 127341 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό και το αντικείμενο αυτής [ήτοι προσθήκη στοιχείων που αφορούν την Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)],
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την προσθήκη στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις διαλειτουργικότητες,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, και
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 31 Δεκεμβρίου 2022).

ΦΕΚ Β’ 6991/31.12.2022