Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Στις 30 Δεκεμβρίου 2022, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου σχετικό με το ανωτέρω θέμα. Ειδικότερα, στα άρθρα 22, 33, 34 και 35 περιλαμβάνονται - αντίστοιχα  - διατάξεις για:

  • τον περιορισμό της ευθύνης του πληρωτή για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής (“phishing”) με παράλληλη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 74 του Νόμου 4537/2018,
  • τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕE) 2021/1230 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ» και (ΕΕ) 260/2012 «σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ» με παράλληλη αντικατάσταση του άρθρου 30 του Νόμου 4141/2013,
  • τις κυρώσεις για την παράβαση υποχρεώσεων των εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος με παράλληλη αντικατάσταση του άρθρου 24 του Νόμου 4021/2011, και
  • τις κυρώσεις για την παράβαση υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών με αντικατάσταση του άρθρου 24  του Νόμου 4465/2017.

Σχέδιο Νόμου