Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 5007/2022 – Τροποποιήσεις σε σχέση με τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (“Golden Visa”)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 241) ο Νόμος 5007/2022 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», στα άρθρα 91-93 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για:

  • τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (“golden visa”),
  • τις άδειες διαμονής της παρ. Β του άρθρου 20 του Νόμου 4251/2014, και
  • τη χρήση πληρεξουσίων για την υποβολή αίτησης άδειας διαμονής επενδυτή.

ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2022