Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 5007/2022 - Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή (“Market Pass”)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 241) ο Νόμος 5007/2022 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», στο άρθρο 115 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή (“Market Pass”).

Ειδικότερα:

  • Δικαιούχοι της ενίσχυσης, η οποία χορηγείται για τους μήνες Φεβρουάριο έως και Ιούλιο 2023, είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ένας εκ των δυο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. 
  • H οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.
  • Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών. Το μηναίο ύψος των αγορών ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1.000 ευρώ αγορών.
  • H οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στο δικαιούχο είτε σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του δικαιούχου ή σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδεται ειδικά για το σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Νόμου 4557/2018 αντίστοιχα.
  • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση του ποσού της ενίσχυσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η ενίσχυση πιστώνεται μηνιαίως σε αυτήν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση του ποσού της ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται στο 80% του αρχικά προσδιορισμένου ποσού της ενίσχυσης.
  • Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται ή συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
  • Στην περίπτωση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αυτή παραμένει ενεργοποιημένη έως τις 31 Αυγούστου 2023, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από το δικαιούχο.
  • Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το δικαιούχο και δεν είναι εφικτή η οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.
  • Με Κοινή Υπουργική Απόφαση εξειδικεύονται περαιτέρω τα ζητήματα που αφορούν τη χορήγηση της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης.

ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2022