Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4994/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (“European Accessibility Act”)

Στις 18 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 215) ο Νόμος 4994/2022, με τα άρθρα 2-28 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» (“European Accessibility Act”).

ΦΕΚ Α’ 215/18.11.2022