Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»

Στις 11 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 210) ο Νόμος 4990/2022, με άρθρα 1-25 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 «σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ».

ΦΕΚ Α’ 210/11.11.2022