Επικαιρότητα

Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1504 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για τις πληρωμές (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ»

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1504 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για τις πληρωμές (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ».

Η διάρθρωση του εν λόγω Κανονισμού είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τεχνικά μέτρα δημιουργίας και συντήρησης του CESOP,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με ην τεχνική διαχείριση του CESOP,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύνδεση και τη συνολική διαλειτουργικότητα μεταξύ του CESOP και των εθνικών ηλεκτρονικών συστημάτων,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc που θα έχουν πρόσβαση στο CESOP,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις διαδικασίες σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την ανάπτυξη και λειτουργία του CESOP,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των υπευθύνων επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, και
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος (ήτοι 2 Οκτωβρίου 2022) και εφαρμογής (ήτοι 1η Ιανουαρίου 2024) του εν λόγω Κανονισμού.

Επιπλέον, ο εν λόγω Κανονισμός συμπληρώνεται από Παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνεται το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο για τη διαβίβαση δεδομένων.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1504