Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4964/2022 για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Στις 30 Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 150) ο Νόμος 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 118 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Η εν λόγω διάταξη ισχύει για τις επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά γραφεία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, λόγω του πολέμου που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

ΦΕΚ Α’ 150/30.7.2022