Επικαιρότητα

Έκθεση πεπραγμένων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για το 2021

Στις 15 Ιουνίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε την 134σέλιδη έκθεση πεπραγμένων της για το έτος 2021. Ειδικότερα, στις σελίδες 60-74 της εν λόγω έκθεσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που έλαβε η ‘EBA’ σε σχέση με:

  • τις υπηρεσίες πληρωμών, τις απαιτήσεις προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τη χρηματοπιστωτική καινοτομία, και
  • την πρόληψη και καταστολή χρήσης του τραπεζικού συστήματος για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων (ήτοι καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Παράλληλα, στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται και οι προτεραιότητες της ‘ΕΒΑ’ για το 2022, όπως μεταξύ άλλων:

  • η προώθηση της ορθής ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας, των πληρωμών, της προστασίας των καταναλωτών και της λειτουργικής ανθεκτικότητας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και
  • η συνεισφορά της στην επικείμενη νέα ευρωπαϊκή θεσμική αρχιτεκτονική στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση