Επικαιρότητα

Έκθεση της ΕΚΤ για τη διεθνή χρήση του ευρώ το 2021 (Ιούνιος 2022)

Στις 14 Ιουνίου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση για τη διεθνή χρήση του ευρώ το 2021, τα βασικά συμπεράσματα της οποίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • το ευρώ παραμένει το δεύτερο ευρέως χρησιμοποιούμενο νόμισμα σε διεθνές επίπεδο μετά το δολάριο των ΗΠΑ,
  • το μερίδιο του ευρώ είναι περίπου 19% σε διάφορους δείκτες χρήσης νομισμάτων σε διεθνές επίπεδο, και
  • η διεθνής χρήση του ευρώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης («ΟΝΕ»).

Έκθεση

Δελτίο τύπου