Επικαιρότητα

Ειδικές ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα – Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων («Κ.Ε.Δ.Ε»)

Στις 3 Ιουνίου 2022, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις», στο άρθρο 81 του οποίου περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για για τα ακατάσχετα πράγματα με σχετική τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων («Κ.Ε.Δ.Ε»).

Σχέδιο Νόμου