Επικαιρότητα

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3293) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του Νόμου 4428/2016 και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4170/2013, έναντι της Ελλάδας

Στις 25 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2590) η υπ’ αριθμ. 1065 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 1 και 2 της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3293) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΦΕΚ Β’ 2590/25.5.2022