Επικαιρότητα

Θέσπιση ερωτηματολογίου αξιολόγησης καταλληλότητας (“fit and proper”) μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 24 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2539) η υπ’ αριθμ. 205/1/18.5.2022 ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο το ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών (π.χ. Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ανώτεροι Οικονομικοί Διευθυντές) των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών που θεωρούνται «σημαντικά».

Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω σημαντικά ιδρύματα και εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, εξαιρουμένης της περίπτωσης αξιολόγησης του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 38 του Νόμου 4557/2018, υποβάλλουν το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών Σημαντικών Ιδρυμάτων» του Παραρτήματος της συνημμένης ΠΕΕ.

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται, επίσης, στο πλαίσιο αιτήματος αδειοδότησης σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος ή έγκρισης σημαντικών χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και σημαντικών μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, καθώς και στο πλαίσιο αξιολόγησης ειδικής συμμετοχής στα ανωτέρω ιδρύματα σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής προτίθεται να διορίσει νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των ανωτέρω ιδρυμάτων.

Η υποβολή του εν λόγω ερωτηματολογίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης της ΕΚΤ. Οι διατάξεις της εν λόγω ΠΕΕ τίθενται σε ισχύ από την 15η Ιουνίου 2022. Παράλληλα, εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της.

ΦΕΚ Β’ 2539/24.5.2022