Επικαιρότητα

Δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επισκόπηση της έως τώρα εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 στα κράτη-μέλη της ΕΕ (‘PSD 2 review’)

Στις 11 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας στοχευμένης διαβούλευσης, έως τις 5 Ιουλίου 2022, σχετικά με την επισκόπηση εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’) στα κράτη-μέλη της ΕΕ, με συλλογή πληροφοριών τεχνικού χαρακτήρα από διάφορες κατηγορίες οικονομικών μονάδων της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών (π.χ. παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, εποπτικές αρχές κ.λπ).

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή και δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 2 Αυγούστου 2022, επίσης, σχετικά με την επισκόπηση εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’), η οποία απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους (π.χ. εμπορικές επιχειρήσεις, ενώσεις καταναλωτών, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, εποπτικές αρχές κ.λπ).