Επικαιρότητα

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ

Στις 6 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2226) η υπ’ αριθμ. 44070 Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και τις υποχρεώσεις τους,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ με τη βάση δεδομένων των Κ.Α.Δ. που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων («ΑΑΔΕ»),
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, και
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 6 Μαΐου 2022).

Η Υπουργική Απόφαση συμπληρώνεται από Παράρτημα με την κωδικοποίηση των Κ.Α.Δ.

ΦΕΚ Β’ 2226/6.5.2022