Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την παροχή χρηματοδότησης από λοιπούς φορείς πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων (“non-bank lending”)

Στις 4 Μαΐου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 104σέλιδη έκθεση για την παροχή χρηματοδότησης από λοιπούς φορείς πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων (“non-bank lending”), σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης που δέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή σχετικών συμβουλών.

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτάσεις της ‘ΕΒΑ’ για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ανακύπτουν, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση ΕΒΑ