Επικαιρότητα

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2020

Στις 28 Απριλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2106) η υπ’ αριθμ. 1051 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2020, ως προς το έτος ανταλλαγής 2022.

Περαιτέρω, στο ίδιο ΦΕΚ περιλαμβάνεται και η υπ’ αριθμ. 1050 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 «σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση, δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του Νόμου 4428/2016 (Α’ 190)».

ΦΕΚ Β’ 2106/28.4.2022