Επικαιρότητα

Στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα το γ’ τρίμηνο του 2021

Στις 12 Ιανουαρίου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση με στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα για το γ’ τρίμηνο του 2021. Η εν λόγω έκθεση είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  • Γενικά στατιστικά στοιχεία,
  • Διάρθρωση ισολογισμού και κερδοφορία,
  • Κεφαλαιακή επάρκεια και μόχλευση,
  • Ποιότητα στοιχείων ενεργητικού,
  • Χρηματοδότηση, και
  • Ρευστότητα.

ECB Supervisory Banking Statistics, Third quarter 2021