Επικαιρότητα

Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6095) η υπ’ αριθμ. 45180 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα πρότυπα και δομικά στοιχεία των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού δημόσιου εγγράφου,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία προσυπογραφής ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών ακριβών αντιγράφων, και
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία έκδοσης των ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών αντιγράφων,
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία εκκαθάρισης και καταστροφής εντύπων και ηλεκτρονικών εγγράφων,
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατάξεις, και
  • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021).

ΦΕΚ Β’ 6095/22.12.2021