Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 251) ο Νόμος 4876/2021«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», στα άρθρα 50, 54 και 55 του οποίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για (αντίστοιχα):

  • τα κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής με σχετική τροποποίηση του άρθρου 15 του Νόμου 4172/2013,
  • την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με σχετική τροποποίηση του άρθρου 16 του Νόμου 4714/2020, και
  • το ανεκχώρητο και ακατάσχετο των εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς.

ΦΕΚ Α’ 251/23.12.2021