Επικαιρότητα

Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (Δεκέμβριος 2021)

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, η ΤτΕ δημοσίευσε την 191σέλιδη ενδιάμεση έκθεση Νομισματικής Πολιτικής για το 2021, στο Κεφάλαιο VI της οποίας περιλαμβάνονται οι κυριότερες εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τις θεματικές:

  • Τραπεζική πίστη,
  • Τραπεζικά επιτόκια, και
  • Τραπεζικές καταθέσεις.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται ειδικά θέματα για:

  • την καθαρή και ακαθάριστη ροή τραπεζικής χρηματοδότησης, και
  • την πανδημία και τις μεταβολές στις αγοραστικές συνήθειες και τις πληρωμές.

Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής