Επικαιρότητα

Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5950) η υπ’ αριθμ. 161385 ΕΞ 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους δικαιούχους της συγκεκριμένης εφάπαξ έκτακτης ενίσχυσης,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για το ύψος της ενίσχυσης,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία υποβολής αίτησης,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία χορήγησης της εφάπαξ έκτακτης ενίσχυσης,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία καταβολής της συγκεκριμένης ενίσχυσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων («ΠΔΕ»), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΔΙΑΣ,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον συμψηφισμό της συγκεκριμένης ενίσχυσης και τις σχετικές κυρώσεις,
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των δικαιούχων της συγκεκριμένης ενίσχυσης,
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για ειδικότερα ζητήματα της εν λόγω Απόφασης, και
  • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021).

ΦΕΚ Β’ 5950/16.12.2021