Επικαιρότητα

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις 19 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5360) η υπ’ αριθμ. 39141 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση, αναφορικά με τη διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα:

  • σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Διαβατηρίων» είναι ο έλεγχος εγκυρότητας του ταυτοποιητικού εγγράφου (Διαβατήριο) που επικαλείται ο/η αιτών/ούσα την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184),
  • σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» είναι ο έλεγχος εγκυρότητας του ταυτοποιητικού εγγράφου (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας) που επικαλείται ο/η αιτών/ούσα την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου 4727/2020,
  • η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης («ΓΓΠΣΔΔ») του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΓΓΠΣΔΔ, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και
  • το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

ΦΕΚ Β’ 5360/19.11.2021