Επικαιρότητα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του “Euro Retail Payments Board” (‘ERPB’)

Στις 17 Νοεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ‘ERPB’. Η 8σέλιδη ετήσια έκθεση, η οποία καλύπτει τις ενέργειες του εν λόγω φορέα για την περίοδο Ιουλίου 2020-Ιουνίου 2021, περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων, όπως:

  • το πλαίσιο διαλειτουργικότητας των “instant payments” σε “points of interaction” (‘POI’),
  • τη διαφάνεια για τους τελικούς χρήστες πληρωμών μικρής αξίας,
  • το σχήμα “SEPA API Access Scheme”,
  • την πρόσβαση και αποδοχή μετρητών,
  • τις “Person-to-Person mobile” πληρωμές,
  • το σχήμα “SEPA Request to Pay”, καθώς και
  • την τυποποίηση των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών που έχει ανατεθεί στο “European Cards Stakeholders Group” καθ’ υπόδειξη του ‘ERPB’.

Επίσης, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ως άνω φορέα για το επόμενο έτος.

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων