Επικαιρότητα

Λειτουργία των εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού»

Στις 18 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5354) η υπ’ αριθμ. 40912 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση, αναφορικά με τη λειτουργία των εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» που είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πρόσβαση στην εφαρμογή,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία έκδοσης εγγράφου (εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου») και τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών εγγράφων,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία έκδοσης ιδιωτικών εγγράφων από περισσότερα φυσικά πρόσωπα (εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού»),
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία και την ισχύ των ιδιωτικών εγγράφων,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021).

ΦΕΚ Β’ 5354/18.11.2021