Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 215) ο Νόμος 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», στα άρθρα 49, 171, 175 και 185 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις (αντίστοιχα):

  • για την κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών με σχετική τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 272 του Ποινικού Κώδικα,
  • για τη δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων με σχετικές τροποποιήσεις των παρ. 7, 8 και 10 του άρθρου 42 του Νόμου 4557/2018,
  • για τις ακατάσχετες απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους Νόμους με σχετική τροποποίηση του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και
  • για την αποδέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν από την Αρχή του άρθρου 47 του ανωτέρω Νόμου.

ΦΕΚ Α’ 215/12.11.2021