Επικαιρότητα

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Στις 8 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4651) η υπ’ αριθμ. 32256 ΕΞ 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αντικείμενο (ήτοι ρύθμιση της διαδικασίας επικύρωσης των εκτυπώσεων των ηλεκτρονικών δημόσιων και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, καθώς και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που άπτονται της ισχύος των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους),
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποδεικτική ισχύ των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποδεικτική ισχύ των εκτυπώσεων εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), και
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021).

ΦΕΚ Β’ 4651/8.10.2021