Επικαιρότητα

Έκθεση προόδου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για την εφαρμογή των συστάσεων «υψηλού επιπέδου» της στις συμβάσεις διακανονισμού συναλλαγών που αφορούν “stablecoins”

Στις 7 Οκτωβρίου 2021, το ‘FSB’ δημοσίευσε 31σέλιδη έκθεση για την εφαρμογή των «υψηλού επιπέδου» συστάσεών της στις συμβάσεις διακανονισμού συναλλαγών που αφορούν “stablecoins”.

Στην έκθεση αυτή αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, ότι, η εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων σε όλα τα μέλη του ‘FSB’ (στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα) είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Ειδικότερα, τα μέλη του έχουν υιοθετήσει ή εξετάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή των συστάσεων αυτών, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο «ρυθμιστικού αρμπιτράζ» και κατακερματισμού της διεθνούς αγοράς.

Ως εκ τούτου, οι οποίες δυστοκίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολιστικό τρόπο που προϋποθέτει επαρκή συντονισμό μεταξύ των επιμέρους φορέων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Έκθεση προόδου