Επικαιρότητα

Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για το 2022

Στις 5 Οκτωβρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της το 33σέλιδο πρόγραμμα εργασιών της για το 2022.

Στις σελίδες 10-11 του εν λόγω προγράμματος περιλαμβάνονται οι προτεραιότητες της ‘ΕΒΑ’ σε σχέση με την ψηφιακή ανθεκτικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία “FinTech”, καθώς και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, στις σελίδες 22-24 του εν λόγω προγράμματος περιλαμβάνονται οι δράσεις της ‘EBA’ σε σχέση με:

  • την καινοτομία και την τεχνολογία “FinTech”,
  • την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
  • τις υπηρεσίες πληρωμών, και
  • την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρόγραμμα εργασιών