Επικαιρότητα

Εκθέσεις της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’)

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, 7 Κεντρικές Τράπεζες (Τράπεζα του Καναδά, Τράπεζα της Αγγλίας, Τράπεζα της Ιαπωνίας, ΕΚΤ, Fed, Τράπεζα της Σουηδίας και Τράπεζα της Ελβετίας), σε συνεργασία με την ‘BIS’, εκπόνησαν 3 εκθέσεις για τα ‘CBDCs’.

Στις εκθέσεις αυτές εξετάζονται ζητήματα, όπως ο σχεδιασμός και η διαλειτουργικότητα των ‘CBDCs’, οι ανάγκες των τελικών χρηστών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) και η υιοθέτησή των ‘CBDCs’ από αυτούς, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και στον ρόλο που επιτελούν οι Κεντρικές Τράπεζες ανά την υφήλιο.

Εκθέσεις