Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αξιοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών (“digital platforms”) στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και τον τομέα των πληρωμών

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, η ‘EBA’ δημοσίευσε 72σέλιδη έκθεση για την αξιοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών (“digital platforms”) στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και τον τομέα των πληρωμών, τα βασικά πορίσματα της οποίας είναι τα εξής:

  • η χρήση ψηφιακών πλατφορμών στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και τον τομέα των πληρωμών αυξάνεται ραγδαία και προσφέρει ευκαιρίες στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ,
  • η χρήση ψηφιακών πλατφορμών δημιουργεί νέες συνέργειες μεταξύ φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) και επιχειρήσεων εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τις εθνικές εποπτικές αρχές να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων, και
  • η ‘ΕΒΑ’ προτείνει την υιοθέτηση σε επίπεδο ΕΕ μιας σειράς μέτρων, προκειμένου οι εθνικές εποπτικές αρχές να είναι σε θέση αφενός να παρακολουθήσουν τις σχετικές εξελίξεις, και αφετέρου να εντοπίσουν και διευθετήσουν έγκαιρα τους σχετικούς κινδύνους.

Έκθεση