Επικαιρότητα

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα - Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4066) η υπ’ αριθμ. 90043 Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και τις υποχρεώσεις τους,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα και τις υποχρεώσεις τους,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε μη εμπορική δραστηριότητα,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εισαγωγή κωδικοποίησης ΚΑΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. και την επικαιροποίησή της,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, και
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 1η Οκτωβρίου 2021).

Η Υπουργική Απόφαση συμπληρώνεται από Παράρτημα με την κωδικοποίηση των ΚΑΔ.

ΦΕΚ Β’ 4066/6.9.2021