Επικαιρότητα

Υλικό τεκμηρίωσης της ομάδας έργου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

Η ομάδα έργου της ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε στα τέλη Ιουλίου 2021 κείμενο με νέες διευκρινήσεις για τα ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2.

Οι διευκρινίσεις καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • την ταυτοποίηση των ‘TPPs’ με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής που απαιτείται από τους ‘ASPSPs’ (π.χ. τράπεζες),
  • τη χρήση βιομετρικών στοιχείων για σκοπούς ταυτοποίησης σε εφαρμογές κινητών συσκευών (“mobile apps”),
  • τη θεματική του “social engineering fraud”,
  • τη δυνατότητα ενός παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISP’) να αρνηθεί το αίτημα πληρωτή για εκτέλεση συναλλαγής πληρωμής, και
  • ζητήματα πολυπλοκότητας κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης από τους ‘ASPSPs’.

Κείμενο διευκρινίσεων