Επικαιρότητα

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με την εξαίρεση των μέσων πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 15 Ιουλίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εξαίρεση των μέσων πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο (“limited network”), δυνάμει του άρθρου 3(ια) της PSD 2 [άρθρο 3(ια) του Νόμου 4537/2018].

Σύμφωνα με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ‘ΕΒΑ’, μέσα πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο είναι ενδεικτικά κάρτες καταστημάτων, κάρτες καυσίμων, κάρτες δημοσίων συγκοινωνιών και κουπόνια γεύματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυστοκίες που έχει εντοπίσει η ‘ΕΒΑ’ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης  από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αποσκοπεί στην αποσαφήνιση συγκεκριμένων πτυχών της εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης, περιλαμβανομένης:

  • της διαδικασίας αξιολόγησης ενός δικτύου παρόχων υπηρεσιών που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «περιορισμένο»,
  • της χρήσης μέσων πληρωμής εντός τέτοιων περιορισμένων δικτύων,
  • της παροχής τέτοιων υπηρεσιών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της PSD 2 από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), και
  • της υποβολής σχετικών αναφορών στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών