Επικαιρότητα

Νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την έκδοση αξιόπιστης και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας (“digital identity”) εντός της ΕΕ

Στις 3 Ιουνίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (“e-IDAS Regulation”) για την καθιέρωση ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν εντός των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της νέας νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα προσφέρουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια, εντός των οποίων θα μπορούν να συνδέουν την εθνική τους ψηφιακή ταυτότητα με αποδεικτικά έγγραφα άλλων προσωπικών τους ιδιοχαρακτηριστικών (π.χ. άδεια οδήγησης, πτυχία, τραπεζικό λογαριασμό). Τα πορτοφόλια αυτά μπορούν να παρέχονται από δημόσιες αρχές ή από ιδιωτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι, οι τελευταίοι αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα είναι:

  • διαθέσιμη σε όποιον επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει,
  • ευρέως χρησιμοποιήσιμη, και
  • οι χρήστες θα έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

Τέλος, η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνοδεύεται από σχετική Σύσταση, βάσει της οποίας καλούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ να καθορίσουν κοινή εργαλειοθήκη έως τον Σεπτέμβριο του 2022 και να αρχίσουν αμέσως τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες. Η εν λόγω εργαλειοθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνική αρχιτεκτονική, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές.

Πρόταση Κανονισμού

Σύσταση